Algemene voorwaarden Froon Graphics

Heerhugowaard

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Froon Graphics een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of artworks.

Toepasbaarheid

Door ondertekening van een offerte/overeenkomst met Froon Graphics verklaart de opdrachtgever dat hij tevens kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Froon Graphics en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een offerte/overeenkomst tussen de opdrachtgever en Froon Graphics is opgenomen en ondertekend.

Aanbieding en overeenkomst afsluiten / Offerte of dienst aanvragen

Alle offertes en prijsopgave door Froon Graphics zijn geheel vrijblijvend. Het ondertekenen van een door Froon Graphics uitgeschreven offerte, resulteert in een overeenkomst met Froon Graphics. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Froon Graphics blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Froon Graphics. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Adviezen, aanbiedingen, voorstellen en offertes gedaan door Froon Graphics zijn persoonlijk gericht aan de aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Froon Graphics, deze ter inzage te geven aan andere partijen of om deze te anders te gebruiken dan ter beoordeling van de adviezen, voorstellen, aanbiedingen en offertes. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Froon Graphics zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Froon Graphics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Bedenktijd

Omdat onze artworks en diensten altijd onder maatwerk vallen, hebben klanten geen recht op bedenktijd. Wel geeft Froon Graphics altijd de ruimte om na een vrijblijvend gesprek af te zien van een overeenkomst. Na het tekenen van een overeenkomst vervalt ieder recht van bedenktijd.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtgever tekent voor de overeenkomst. Uitvoering van de overeenkomst Froon Graphics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eventueel meerwerk wordt voor aanvang gemeld aan de opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoering hiervanmplaatsvindt. Meerwerk kan betekenen dat éénmalig extra kosten gerekend zullen worden (in geval van pakketprijs), dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever zodat hij de kans krijgt om van het meerwerk af te zien. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Froon Graphics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Froon Graphics zijn verstrekt. Froon Graphics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Froon Graphics is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Froon Graphics kenbaar behoorde te zijn.

Duur en beëndiging / Ontwerp en aanpassingen

Het ontwerpen van diverse artworks (druk/printwerk) en/of websitedesign door Froon Graphics wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent geen looptijd. Kleine aanpassingen, zoals een tekstwijziging of een andere aanpassing die redelijkerwijze kan vallen onder kleine aanpassingen, mogen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst aangevraagd worden. Het aanvragen van een wijziging gedurende de gesloten overeenkomst is altijd vrijblijvend. Wijzigingen (vanaf 2e ronde gaan altijd onder uurtarief). Wanneer een aangevraagde aanpassing onder meerwerk blijkt te vallen, zal Froon Graphics altijd met de opdrachtgever overleggen voor het verrichten van de werkzaamheden. Aanpassingen worden pas gestart door Froon Graphics, wanneer de opdrachtgever schriftelijk (of via mail) toestemming heeft gegeven om de aanpassingen te doen en daarmee erkent heeft dat er een eventuele meerprijs uit voortkomt.

Beëindiging

Voor alle artworks en diensten geldt dat opzeggen geschiedt middels schriftelijke notitie, (gaat in-) tegen het eind van een kalendermaand en wordt afgehandeld met inachtneming van de gestelde opzegtermijn. Froon Graphics heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en af te handelen als zijnde een opzegging indien blijkt dat derden artwork gebruiken die door Froon Graphics vervaardigd zijn. Froon Graphics heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Froon Graphics gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden. Froon Graphics heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Levering en levertijd

Froon Graphics gaat, na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen artworks en/of diensten. De door Froon Graphics gemaakte artworks en/of diensten worden op een nader te specificeren wijze geleverd.

Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen. Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijke situatie van overmacht, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen. In geval van een dergelijke situatie van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtsituatie verdwijnt, tenietgedaan of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij. Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.

Prijzen

Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij expliciet anders overeengekomen of vermeld. Wijzigingen in de tarieven worden door Froon Graphics minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

De factuur. Deze wordt gestuurd zodra product is geleverd en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Vergoedingen derde partijen

Via onze facturen kunnen we ook vergoedingen in rekening brengen die de opdrachtgever moet betalen voor het gebruik van artworks of diensten van andere bedrijven. We doen dit om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever niet ook nog een keer aan de desbetreffende andere bedrijven moet betalen.

Betalingstermijn

De betalingstermijn staat op de factuur. Mocht er geen termijn op de factuur staan, dan is de termijn altijd 14 dagen. Na 14 dagen wordt een aanmaning verstuurd. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en €50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Froon Graphics. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Froon Graphics een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Froon Graphics hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. Indien Froon Graphics per ongeluk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Froon Graphics het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorten of verrekenen ten aanzien van het gefactureerde bedrag.

Intellectuele eigendom

In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst kan Froon Graphics bepaalde intellectuele eigendomsrechten creëren, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen, komen de door Froon Graphics gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en de intellectuele eigendomsrechten in het kader van de opdracht toe aan de Froon Graphics. Froon Graphics verleent hierbij de niet-exclusieve, onherroepelijke en royalty vrije toestemming om de door Froon Graphics gemaakte zaken en materialen te gebruiken voor de doeleinden van de opdrachtgever in het kader van de opdracht en voor zover toegestaan in deze overeenkomst. De opdrachtgever heeft echter niet het recht om elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door Froon Graphics zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren en zal derden niet toestaan dit te doen. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en document die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Froon Graphics worden overgedragen of ter beschikking gesteld.

Exclusiviteit

De artworks en/of diensten die door Froon Graphics worden geleverd zijn niet-exclusief en niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de mogelijkheid van Froon Graphics om zijn diensten aan een derde partij te leveren gedurende de looptijd van deze overeenkomst, onder voorbehoud van volledige nakoming van zijn verplichtingen zoals schriftelijk overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Froon Graphics, dat bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Froon Graphics weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Froon Graphics op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Froon Graphics of het ervan verbreken, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Froon Graphics. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Froon Graphics slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot aan het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Froon Graphics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Froon Graphics voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde artworks en diensten van Froon Graphics. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Froon Graphics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Froon Graphics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient Froon Graphics direct schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Froon Graphics geleden schade. Froon Graphics is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door Froon Graphics worden ingeschakeld. Ondanks dat Froon Graphics er alles aan doet om zijn klanten zo veilig mogelijk te houden is hij, tenzij Froon Graphics aantoonbaar nalatig heeft gehandeld, niet aansprakelijk voor geleden schade door cyberaanvallen, hackpogingen, ddos-aanvallen of dergelijke. Froon Graphics is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit storingen of onderhoud aan de platforms of servers.

Overdracht van rechten en plichten

Froon Graphics noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten en plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan de wederpartij.

Gebreken aan geleverde artworks

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde artworks te melden aan Froon Graphics, waarna Froon Graphics deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Froon Graphics binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot bezwaar maken. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. Bezwaar maken schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene voorwaarden

Froon Graphics behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk aangezegd waarna de gestelde opzegtermijn zal worden gehanteerd.

Overig

Froon Graphics zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Froon Graphics. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Froon Graphics zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. Froon Graphics is vrij om het logo van de opdrachtgever toe te voegen op de website, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Froon Graphics behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Froon Graphics te plaatsen op een opgeleverde website, app of e-commerce website, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Froon Graphics en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die, direct of indirect, uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in Alkmaar aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Froon Graphics met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Froon Graphics beslissend.